Tham chiếu cấu trúc effect_offload_param_s

Tham chiếu cấu trúc effect_offload_param_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

bool isOffload
int ioHandle

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 900 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

int ioHandle

Định nghĩa ở dòng 902 của tệp audio_effect.h .

bool isOffload

Định nghĩa ở dòng 901 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h