effect_interface_s Tham chiếu cấu trúc

effect_interface_s Tham chiếu cấu trúc

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

int32_t(* quá trình )( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)
int32_t(* command )( effect_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)
int32_t(* get_descriptor )( effect_handle_t tự, effect_descriptor_t *pDescriptor)
int32_t(* process_reverse )( effect_handle_t tự, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 286 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

int32_t(* command)( effect_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)

Định nghĩa tại dòng 356 của file audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)( effect_handle_t self, effect_descriptor_t *pDescriptor)

Định nghĩa tại dòng 381 của file audio_effect.h .

int32_t(* process)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

Định nghĩa tại dòng 322 của file audio_effect.h .

int32_t(* process_reverse)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

Định nghĩa tại dòng 411 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: