Tham chiếu cấu trúc effect_config_s

Tham chiếu cấu trúc effect_config_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

buffer_config_t inputCfg
buffer_config_t outputCfg

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 862 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa ở dòng 863 của tệp audio_effect.h .

Định nghĩa ở dòng 864 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h