effect_config_s Tham chiếu cấu trúc

effect_config_s Tham chiếu cấu trúc

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

đệm_config_t đầu vàoCfg
đệm_config_t đầu raCfg

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 862 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 863 của file audio_effect.h .

buffer_config_t đầu raCfg

Định nghĩa tại dòng 864 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: