Tham chiếu cấu trúc Dynamic_sensor_meta_event

Tham chiếu cấu trúc Dynamic_sensor_meta_event

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

int32_t đã kết nối
int32_t xử lý
const cấu trúc cảm biến_t ​​* cảm biến
uint8_t uuid [16]

miêu tả cụ thể

Sự kiện meta cảm biến động. Xem mô tả về loại SENSOR_TYPE_DYNAMIC_SENSOR_META để biết chi tiết.

Định nghĩa tại dòng 946 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

int32_t đã kết nối

Định nghĩa tại dòng 947 của filesensor.h .

xử lý int32_t

Định nghĩa tại dòng 948 của filesensor.h .

const struct cảm biến_t ​​* cảm biến

Định nghĩa tại dòng 949 của filesensor.h .

uint8_t uuid[16]

Định nghĩa tại dòng 950 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: