tham chiếu cấu trúc cpu_usage_t

tham chiếu cấu trúc cpu_usage_t

#include < thermal.h >

Trường dữ liệu

const char * tên
uint64_t tích cực
uint64_t tổng cộng
bool đang trực tuyến

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 110 của file Thermal.h .

Tài liệu hiện trường

uint64_t đang hoạt động

Thời gian hoạt động kể từ lần khởi động cuối cùng tính bằng mili giây.

Định nghĩa tại dòng 120 của file Thermal.h .

bool is_online

Được đặt thành true khi lõi trực tuyến. Nếu lõi ngoại tuyến, tất cả các thành viên khác ngoại trừ |name| nên được bỏ qua.

Định nghĩa tại dòng 131 của file Thermal.h .

tên const char*

Tên của CPU này. Tất cả các CPU phải có một "tên" khác nhau.

Định nghĩa tại dòng 115 của file Thermal.h .

tổng số uint64_t

Tổng thời gian kể từ lần khởi động cuối cùng tính bằng mili giây.

Định nghĩa tại dòng 125 của file Thermal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ thermal.h