tham chiếu cấu trúc làm mát_device_t

tham chiếu cấu trúc làm mát_device_t

#include < thermal.h >

Trường dữ liệu

enum làm mát_type kiểu
const char * tên
trôi nổi giá trị hiện tại

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 92 của file Thermal.h .

Tài liệu hiện trường

thả nổi current_value

Giá trị thiết bị làm mát hiện tại. Các đơn vị phụ thuộc vào "loại" thiết bị làm mát.

Định nghĩa tại dòng 107 của file Thermal.h .

tên const char*

Tên của thiết bị làm mát này. Tất cả các thiết bị làm mát cùng “loại” phải có “tên” khác nhau.

Định nghĩa tại dòng 102 của file Thermal.h .

loại enum làm mát_type

Loại thiết bị làm mát này.

Định nghĩa tại dòng 96 của file Thermal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ thermal.h