Tham chiếu cấu trúc của Consumerir_module

Tham chiếu cấu trúc của Consumerir_module

#include < consumerir.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 34 của file Consumerir.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Các phương pháp phổ biến của mô-đun IR tiêu dùng. Đây phải là thành viên đầu tiên của Consumerir_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới con trỏ Consumerir_module trong các bối cảnh đã biết hw_module_t tham chiếu đến Consumerir_module .

Định nghĩa ở dòng 41 của file Consumerir.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: