Consumerir_freq_range Tham chiếu cấu trúc

Consumerir_freq_range Tham chiếu cấu trúc

#include < consumerir.h >

Trường dữ liệu

int phút
int tối đa

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 29 của file Consumerir.h .

Tài liệu hiện trường

int tối đa

Định nghĩa ở dòng 31 của file Consumerir.h .

int phút

Định nghĩa ở dòng 30 của file Consumerir.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: