Tham chiếu cấu trúc của Consumerir_device

Tham chiếu cấu trúc của Consumerir_device

#include < consumerir.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* truyền )(struct Consumerir_device *dev, int Carrier_freq, const int mẫu [], int mẫu_len)
int(* get_num_carrier_freqs )(struct Consumerir_device *dev)
int(* get_carrier_freqs )(struct Consumerir_device *dev, size_t len, Consumerir_freq_range_t *phạm vi)
trống * dành riêng [8-3]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 44 của file Consumerir.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Các phương pháp phổ biến của thiết bị IR tiêu dùng. Đây phải là thành viên đầu tiên của Consumerir_device vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t tới con trỏ Consumerir_device trong các bối cảnh đã biết hw_device_t tham chiếu đến Consumerir_device .

Định nghĩa tại dòng 51 của file Consumerir.h .

int(* get_carrier_freqs)(struct Consumerir_device *dev, size_t len, Consumerir_freq_range_t *ranges)

Định nghĩa tại dòng 85 của file Consumerir.h .

int(* get_num_carrier_freqs)(struct Consumerir_device *dev)

Định nghĩa ở dòng 75 của file Consumerir.h .

void* dành riêng [8-3]

Định nghĩa tại dòng 89 của file Consumerir.h .

int(*truyền)(struct Consumerir_device *dev, int Carrier_freq, const int mẫu[], int mẫu_len)

Định nghĩa tại dòng 65 của file Consumerir.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: