Tham chiếu cấu trúc connect_sensor_t

Tham chiếu cấu trúc connect_sensor_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

uint32_t sensor_id
liên hiệp {
cấu trúc
physical_sensor_description_t physical_sensor
}

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 202 của tệp context_hub.h .

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }
struct physical_sensor_description_t physical_sensor

Định nghĩa tại dòng 207 của tệp context_hub.h .

uint32_t sensor_id

Định nghĩa tại dòng 203 của tệp context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / context_hub.h