đã kết nối_sensor_t Tham chiếu cấu trúc

đã kết nối_sensor_t Tham chiếu cấu trúc

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

uint32_t cảm biến_id
liên hiệp {
cấu trúc
cảm biến vật lý_description_t cảm biến vật lý
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 202 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }
cấu trúc Physical_sensor_description_t Physical_sensor

Định nghĩa tại dòng 207 của file context_hub.h .

uint32_t cảm biến_id

Định nghĩa tại dòng 203 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h