tham chiếu cấu trúc kênh_config_s

tham chiếu cấu trúc kênh_config_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

âm thanh_channel_mask_t kênh_chính
âm thanh_channel_mask_t aux_channels

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 841 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

audio_channel_mask_t aux_channels

Định nghĩa tại dòng 843 của file audio_effect.h .

audio_channel_mask_t kênh chính

Định nghĩa tại dòng 842 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: