cec_message Tham chiếu cấu trúc

cec_message Tham chiếu cấu trúc

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

cec_logic_address_t người khởi xướng
cec_logic_address_t điểm đến
kích thước_t chiều dài
ký tự không dấu nội dung [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 232 của file hdmi_cec.h .

Tài liệu hiện trường

nội dung char không dấu [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

Định nghĩa tại dòng 241 của file hdmi_cec.h .

Định nghĩa tại dòng 237 của file hdmi_cec.h .

người khởi xướng cec_logic_address_t

Định nghĩa tại dòng 234 của file hdmi_cec.h .

chiều dài size_t

Định nghĩa tại dòng 240 của file hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hdmi_cec.h