Tham chiếu cấu trúc camera_memory

Tham chiếu cấu trúc camera_memory

#include < camera.h >

Trường dữ liệu

trống * dữ liệu
kích thước_t kích cỡ
trống * xử lý
camera_release_memory giải phóng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 47 của file camera.h .

Tài liệu hiện trường

dữ liệu trống*

Định nghĩa tại dòng 48 của file camera.h .

tay cầm void*

Định nghĩa tại dòng 50 của file camera.h .

Định nghĩa tại dòng 51 của file camera.h .

kích thước_t kích thước

Định nghĩa tại dòng 49 của file camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ camera.h