Tham chiếu cấu trúc camera_device

Tham chiếu cấu trúc camera_device

#include < camera.h >

Trường dữ liệu

hw_device_t chung
máy ảnh_device_ops_t * ôi
trống * riêng tư

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 285 của file camera.h .

Tài liệu hiện trường

camera_device.common.version phải nằm trong phạm vi HARDWARE_DEVICE_API_VERSION(0,0) -(1,FF). Nên sử dụng CAMERA_DEVICE_API_VERSION_1_0.

Định nghĩa tại dòng 291 của file camera.h .

Định nghĩa tại dòng 292 của file camera.h .

void* riêng tư

Định nghĩa tại dòng 293 của file camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ camera.h