مرجع ساختار camera_device

مرجع ساختار camera_device

#include < camera.h >

فیلدهای داده

hw_device_t مشترک
camera_device_ops_t * عملیات
خالی * خصوصی

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 285 فایل camera.h .

مستندات میدانی

hw_device_t رایج است

camera_device.common.version باید در محدوده HARDWARE_DEVICE_API_VERSION(0,0) -(1,FF) باشد. CAMERA_DEVICE_API_VERSION_1_0 توصیه می شود.

تعریف در خط 291 فایل camera.h .

تعریف در خط 292 فایل camera.h .

باطل * خصوصی

تعریف در خط 293 فایل camera.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera.h