tham chiếu cấu trúc camera3_shutter_msg

tham chiếu cấu trúc camera3_shutter_msg

#include < camera3.h >

Trường dữ liệu

uint32_t số_khung
uint64_t dấu thời gian

miêu tả cụ thể

camera3_shutter_msg_t:

Nội dung tin nhắn cho CAMERA3_MSG_SHUTTER

Định nghĩa tại dòng 2007 của file camera3.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t số khung

Số khung của yêu cầu đã bắt đầu hiển thị hoặc xử lý lại.

Định nghĩa tại dòng 2011 của file camera3.h .

dấu thời gian uint64_t

Dấu thời gian để bắt đầu chụp. Đối với yêu cầu xử lý lại, đây phải là thời điểm bắt đầu chụp ảnh đầu vào. Điều này phải khớp với dấu thời gian bắt đầu hiển thị cảm biến của siêu dữ liệu kết quả chụp.

Định nghĩa tại dòng 2018 của file camera3.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ camera3.h