مرجع ساختار camera2_device

مرجع ساختار camera2_device

#include < camera2.h >

فیلدهای داده

hw_device_t مشترک
camera2_device_ops_t * عملیات
خالی * خصوصی

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 830 فایل camera2.h .

مستندات میدانی

hw_device_t رایج است

نسخه common. باید برابر CAMERA_DEVICE_API_VERSION_2_0 باشد تا این دستگاه به عنوان نسخه 2.0 دستگاه دوربین HAL شناسایی شود.

تعریف در خط 835 فایل camera2.h .

تعریف در خط 836 فایل camera2.h .

باطل * خصوصی

تعریف در خط 837 فایل camera2.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera2.h