Tham chiếu cấu trúc buffer_producer_stream

Tham chiếu cấu trúc buffer_producer_stream

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

uint32_t chiều rộng
uint32_t chiều cao
uint32_t cách sử dụng
uint32_t định dạng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 267 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

định dạng uint32_t

Định nghĩa tại dòng 280 của file tv_input.h .

chiều cao uint32_t

Định nghĩa tại dòng 274 của file tv_input.h .

cách sử dụng uint32_t

Định nghĩa tại dòng 277 của file tv_input.h .

chiều rộng uint32_t

Định nghĩa tại dòng 273 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h