tham chiếu cấu trúc buffer_config_s

tham chiếu cấu trúc buffer_config_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

âm thanh_buffer_t đệm
uint32_t tỷ lệ lấy mẫu
uint32_t kênh truyền hình
đệm_provider_t nhà cung cấp bộ đệm
uint8_t định dạng
uint8_t chế độ truy cập
uint16_t mặt nạ

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 814 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

chế độ truy cập uint8_t

Định nghĩa tại dòng 820 của file audio_effect.h .

bộ đệm audio_buffer_t

Định nghĩa tại dòng 815 của file audio_effect.h .

buffer_provider_t bufferProvider

Định nghĩa tại dòng 818 của file audio_effect.h .

kênh uint32_t

Định nghĩa tại dòng 817 của file audio_effect.h .

định dạng uint8_t

Định nghĩa tại dòng 819 của file audio_effect.h .

mặt nạ uint16_t

Định nghĩa tại dòng 821 của file audio_effect.h .

tỷ lệ lấy mẫu uint32_t

Định nghĩa tại dòng 816 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: