Tham chiếu cấu trúc buffer_config_s

Tham chiếu cấu trúc buffer_config_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

audio_buffer_t đệm
uint32_t samplingRate
uint32_t kênh truyền hình
buffer_provider_t bufferProvider
uint8_t định dạng
uint8_t chế độ truy cập
uint16_t mặt nạ

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 814 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

uint8_t accessMode

Định nghĩa ở dòng 820 của tệp audio_effect.h .

bộ đệm audio_buffer_t

Định nghĩa ở dòng 815 của tệp audio_effect.h .

buffer_provider_t bufferProvider

Định nghĩa ở dòng 818 của tệp audio_effect.h .

kênh uint32_t

Định nghĩa ở dòng 817 của tệp audio_effect.h .

định dạng uint8_t

Định nghĩa ở dòng 819 của tệp audio_effect.h .

mặt nạ uint16_t

Định nghĩa ở dòng 821 của tệp audio_effect.h .

uint32_t samplingRate

Định nghĩa ở dòng 816 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h