btrc_player_settings_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_player_settings_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint8_t num_attr
uint8_t attr_ids [ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]
uint8_t attr_values ​​[ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 100 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t attr_ids[ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

Định nghĩa tại dòng 102 của file bt_rc.h .

uint8_t attr_values[ BTRC_MAX_APP_SETTINGS ]

Định nghĩa tại dòng 103 của file bt_rc.h .

uint8_t num_attr

Định nghĩa tại dòng 101 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h