btrc_player_setting_text_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_player_setting_text_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint8_t Tôi
uint8_t văn bản [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 144 của tệp bt_rc.h .

Tài liệu thực địa

uint8_t id

Định nghĩa tại dòng 145 của tệp bt_rc.h .

uint8_t text [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 146 của tệp bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_rc.h