btrc_player_setting_text_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_player_setting_text_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint8_t nhận dạng
uint8_t văn bản [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 144 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

id uint8_t

Định nghĩa tại dòng 145 của file bt_rc.h .

văn bản uint8_t[ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 146 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h