btrc_getfolderitem_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_getfolderitem_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint32_t start_item
uint32_t end_item
uint32_t kích thước
uint32_t phần đính kèm [ BTRC_MAX_ELEM_ATTR_SIZE ]
uint8_t attr_count

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 128 của tệp bt_rc.h .

Tài liệu thực địa

uint8_t attr_count

Định nghĩa tại dòng 133 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 132 của tệp bt_rc.h .

uint32_t end_item

Định nghĩa tại dòng 130 của tệp bt_rc.h .

kích thước uint32_t

Định nghĩa tại dòng 131 của tệp bt_rc.h .

uint32_t start_item

Định nghĩa tại dòng 129 của tệp bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_rc.h