btrc_element_attr_val_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_element_attr_val_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint32_t attr_id
uint8_t văn bản [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 149 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t attr_id

Định nghĩa tại dòng 150 của file bt_rc.h .

văn bản uint8_t[ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 151 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h