Tham chiếu cấu trúc btrc_callbacks_t

Tham chiếu cấu trúc btrc_callbacks_t

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
btrc_remote_features_callback remote_features_cb
btrc_get_play_status_callback get_play_status_cb
btrc_list_player_app_attr_callback list_player_app_attr_cb
btrc_list_player_app_values_callback list_player_app_values_cb
btrc_get_player_app_value_callback get_player_app_value_cb
btrc_get_player_app_attrs_text_callback get_player_app_attrs_text_cb
btrc_get_player_app_values_text_callback get_player_app_values_text_cb
btrc_set_player_app_value_callback set_player_app_value_cb
btrc_get_element_attr_callback get_element_attr_cb
btrc_register_notification_callback register_notification_cb
btrc_volume_change_callback volume_change_cb
btrc_passthrough_cmd_callback passthrough_cmd_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại mục tiêu BT-RC.

Định nghĩa tại dòng 205 của tệp bt_rc.h .

Tài liệu thực địa

btrc_get_element_attr_callback get_element_attr_cb

Định nghĩa tại dòng 216 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 209 của tệp bt_rc.h .

btrc_get_player_app_attrs_text_callback get_player_app_attrs_text_cb

Định nghĩa tại dòng 213 của tệp bt_rc.h .

btrc_get_player_app_value_callback get_player_app_value_cb

Định nghĩa tại dòng 212 của tệp bt_rc.h .

btrc_get_player_app_values_text_callback get_player_app_values_text_cb

Định nghĩa tại dòng 214 của tệp bt_rc.h .

btrc_list_player_app_attr_callback list_player_app_attr_cb

Định nghĩa tại dòng 210 của tệp bt_rc.h .

btrc_list_player_app_values_callback list_player_app_values_cb

Định nghĩa tại dòng 211 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 219 của tệp bt_rc.h .

btrc_register_notification_callback register_notification_cb

Định nghĩa tại dòng 217 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 208 của tệp bt_rc.h .

btrc_set_player_app_value_callback set_player_app_value_cb

Định nghĩa tại dòng 215 của tệp bt_rc.h .

size_t size

đặt thành sizeof (BtRcCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 207 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 218 của tệp bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_rc.h