btrc_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
btrc_remote_features_callback remote_features_cb
btrc_get_play_status_callback get_play_status_cb
btrc_list_player_app_attr_callback list_player_app_attr_cb
btrc_list_player_app_values_callback list_player_app_values_cb
btrc_get_player_app_value_callback get_player_app_value_cb
btrc_get_player_app_attrs_text_callback get_player_app_attrs_text_cb
btrc_get_player_app_values_text_callback get_player_app_values_text_cb
btrc_set_player_app_value_callback set_player_app_value_cb
btrc_get_element_attr_callback get_element_attr_cb
btrc_register_notification_callback đăng ký_notification_cb
btrc_volume_change_callback khối lượng_change_cb
btrc_passthrough_cmd_callback passthrough_cmd_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại mục tiêu BT-RC.

Định nghĩa tại dòng 205 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

btrc_get_element_attr_callback get_element_attr_cb

Định nghĩa tại dòng 216 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 209 của file bt_rc.h .

btrc_get_player_app_attrs_text_callback get_player_app_attrs_text_cb

Định nghĩa tại dòng 213 của file bt_rc.h .

btrc_get_player_app_value_callback get_player_app_value_cb

Định nghĩa tại dòng 212 của file bt_rc.h .

btrc_get_player_app_values_text_callback get_player_app_values_text_cb

Định nghĩa tại dòng 214 của file bt_rc.h .

btrc_list_player_app_attr_callback list_player_app_attr_cb

Định nghĩa tại dòng 210 của file bt_rc.h .

btrc_list_player_app_values_callback list_player_app_values_cb

Định nghĩa tại dòng 211 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 219 của file bt_rc.h .

btrc_register_notification_callback đăng ký_notification_cb

Định nghĩa tại dòng 217 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 208 của file bt_rc.h .

btrc_set_player_app_value_callback set_player_app_value_cb

Định nghĩa tại dòng 215 của file bt_rc.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(BtRcCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 207 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 218 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h