مرجع ساختار btpan_interface_t

مرجع ساختار btpan_interface_t

#include < bt_pan.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )(const btpan_callbacks_t *callbacks)
bt_status_t (* فعال کردن )(int local_role)
int(* get_local_role )(باطل)
bt_status_t (* اتصال )(const bt_bdaddr_t *bd_addr، int local_role، int remote_role)
bt_status_t (* قطع کن )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
خالی(* پاکسازی ) (باطل)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 51 فایل bt_pan.h .

مستندات میدانی

void(* پاکسازی)(باطل)

رابط پان را تمیز کنید

تعریف در خط 81 فایل bt_pan.h .

bt_status_t (* connect)(const bt_bdaddr_t *bd_addr، int local_role، int remote_role)

اتصال پان بلوتوث به دستگاه راه دور را با نقش پان مشخص شده شروع کنید. حالت نتیجه توسط btpan_connection_state_callback برگردانده خواهد شد

تعریف در خط 72 فایل bt_pan.h .

bt_status_t (* قطع اتصال) (const bt_bdaddr_t *bd_addr)

اتصال پان بلوتوث را متوقف کنید. حالت نتیجه توسط btpan_connection_state_callback برگردانده خواهد شد

تعریف در خط 76 فایل bt_pan.h .

bt_status_t (* enable) (int local_role)

تعریف در خط 63 فایل bt_pan.h .

int(* get_local_role)(void)

تعریف در خط 67 فایل bt_pan.h .

bt_status_t (* init) (const btpan_callbacks_t *callbacks)

رابط پان را راه اندازی کنید و تماس های btpan را ثبت کنید

تعریف در خط 57 فایل bt_pan.h .

اندازه_t اندازه

به اندازه این ساختار تنظیم کنید

تعریف در خط 53 فایل bt_pan.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_pan.h