btpan_callbacks_t مرجع ساختار

btpan_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bt_pan.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
btpan_control_state_callback control_state_cb
btpan_connection_state_callback Connection_state_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 46 فایل bt_pan.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 49 فایل bt_pan.h .

تعریف در خط 48 فایل bt_pan.h .

اندازه_t اندازه

تعریف در خط 47 فایل bt_pan.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_pan.h
،

btpan_callbacks_t مرجع ساختار

btpan_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bt_pan.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
btpan_control_state_callback control_state_cb
btpan_connection_state_callback Connection_state_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 46 فایل bt_pan.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 49 فایل bt_pan.h .

تعریف در خط 48 فایل bt_pan.h .

اندازه_t اندازه

تعریف در خط 47 فایل bt_pan.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_pan.h