btmce_mas_instance_t Tham chiếu cấu trúc

btmce_mas_instance_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_mce.h >

Trường dữ liệu

int nhận dạng
int scn
int thông điệp_types
ký tự * tên p_

miêu tả cụ thể

Mô tả phiên bản MAS

Định nghĩa tại dòng 23 của file bt_mce.h .

Tài liệu hiện trường

id int

Định nghĩa tại dòng 25 của file bt_mce.h .

int msg_types

Định nghĩa tại dòng 27 của file bt_mce.h .

char* p_name

Định nghĩa tại dòng 28 của file bt_mce.h .

int sc

Định nghĩa tại dòng 26 của file bt_mce.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_mce.h