مرجع ساختار btmce_interface_t

مرجع ساختار btmce_interface_t

#include < bt_mce.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )( btmce_callbacks_t *callbacks)
bt_status_t (* get_remote_mas_instances )(bt_bdaddr_t *bd_addr)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 41 فایل bt_mce.h .

مستندات میدانی

bt_status_t (* get_remote_mas_instances)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

موارد MAS را در دستگاه راه دور جستجو کنید

تعریف در خط 49 فایل bt_mce.h .

bt_status_t (* init) ( btmce_callbacks_t *callbacks)

تماس های BT MCE را ثبت کنید

تعریف در خط 46 فایل bt_mce.h .

اندازه_t اندازه

به اندازه این ساختار تنظیم کنید

تعریف در خط 43 فایل bt_mce.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_mce.h
،

مرجع ساختار btmce_interface_t

مرجع ساختار btmce_interface_t

#include < bt_mce.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )( btmce_callbacks_t *callbacks)
bt_status_t (* get_remote_mas_instances )(bt_bdaddr_t *bd_addr)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 41 فایل bt_mce.h .

مستندات میدانی

bt_status_t (* get_remote_mas_instances)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

موارد MAS را در دستگاه راه دور جستجو کنید

تعریف در خط 49 فایل bt_mce.h .

bt_status_t (* init) ( btmce_callbacks_t *callbacks)

تماس های BT MCE را ثبت کنید

تعریف در خط 46 فایل bt_mce.h .

اندازه_t اندازه

به اندازه این ساختار تنظیم کنید

تعریف در خط 43 فایل bt_mce.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_mce.h