bthl_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

bthl_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hl.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bthl_app_reg_state_callback app_reg_state_cb
bthl_channel_state_callback kênh_state_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-HL.

Định nghĩa tại dòng 84 của file bt_hl.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 87 của file bt_hl.h .

Định nghĩa tại dòng 88 của file bt_hl.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(bthl_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 86 của file bt_hl.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_hl.h