bthh_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

bthh_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hh.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bthh_connection_state_callback kết nối_state_cb
bthh_hid_info_callback hid_info_cb
bthh_protocol_mode_callback giao thức_mode_cb
bthh_idle_time_callback nhàn rỗi_time_cb
bthh_get_report_callback get_report_cb
bthh_virtual_unplug_callback ảo_unplug_cb
bthh_handshake_callback bắt tay_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-HH.

Định nghĩa tại dòng 124 của file bt_hh.h .

Tài liệu hiện trường

bthh_connection_state_callback kết nối_state_cb

Định nghĩa tại dòng 127 của file bt_hh.h .

Định nghĩa tại dòng 131 của file bt_hh.h .

bthh_handshake_gọi lại bắt tay_cb

Định nghĩa tại dòng 133 của file bt_hh.h .

Định nghĩa tại dòng 128 của file bt_hh.h .

bthh_idle_time_callback nhàn rỗi_time_cb

Định nghĩa tại dòng 130 của file bt_hh.h .

bthh_protocol_mode_callback giao thức_mode_cb

Định nghĩa tại dòng 129 của file bt_hh.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(BtHfCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 126 của file bt_hh.h .

Định nghĩa tại dòng 132 của file bt_hh.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_hh.h
,

bthh_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

bthh_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hh.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bthh_connection_state_callback kết nối_state_cb
bthh_hid_info_callback hid_info_cb
bthh_protocol_mode_callback giao thức_mode_cb
bthh_idle_time_callback nhàn rỗi_time_cb
bthh_get_report_callback get_report_cb
bthh_virtual_unplug_callback ảo_unplug_cb
bthh_handshake_callback bắt tay_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-HH.

Định nghĩa tại dòng 124 của file bt_hh.h .

Tài liệu hiện trường

bthh_connection_state_callback kết nối_state_cb

Định nghĩa tại dòng 127 của file bt_hh.h .

Định nghĩa tại dòng 131 của file bt_hh.h .

bthh_handshake_gọi lại bắt tay_cb

Định nghĩa tại dòng 133 của file bt_hh.h .

Định nghĩa tại dòng 128 của file bt_hh.h .

bthh_idle_time_callback nhàn rỗi_time_cb

Định nghĩa tại dòng 130 của file bt_hh.h .

bthh_protocol_mode_callback giao thức_mode_cb

Định nghĩa tại dòng 129 của file bt_hh.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(BtHfCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 126 của file bt_hh.h .

Định nghĩa tại dòng 132 của file bt_hh.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_hh.h