bthf_client_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

bthf_client_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hf_client.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bthf_client_connection_state_callback kết nối_state_cb
bthf_client_audio_state_callback âm thanh_state_cb
bthf_client_vr_cmd_callback vr_cmd_cb
bthf_client_network_state_callback mạng_state_cb
bthf_client_network_roaming_callback mạng_chuyển vùng_cb
bthf_client_network_signal_callback mạng_signal_cb
bthf_client_battery_level_callback pin_level_cb
bthf_client_current_operator_callback current_operator_cb
bthf_client_call_callback gọi_cb
bthf_client_callsetup_callback callsetup_cb
bthf_client_callheld_callback cuộc gọi_cb
bthf_client_resp_and_hold_callback resp_and_hold_cb
bthf_client_clip_callback clip_cb
bthf_client_call_waiting_callback gọi_waiting_cb
bthf_client_current_calls current_calls_cb
bthf_client_volume_change_callback khối lượng_change_cb
bthf_client_cmd_complete_callback cmd_complete_cb
bthf_client_subscriber_info_callback thuê bao_info_cb
bthf_client_in_band_ring_tone_callback in_band_ring_tone_cb
bthf_client_last_voice_tag_number_callback Last_voice_tag_number_callback
bthf_client_ring_indication_callback ring_indication_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-HF.

Định nghĩa tại dòng 270 của file bt_hf_client.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 274 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 279 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 281 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 286 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 283 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 282 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 285 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 289 của file bt_hf_client.h .

bthf_client_connection_state_gọi lại kết nối_state_cb

Định nghĩa tại dòng 273 của file bt_hf_client.h .

bthf_client_current_calls current_calls_cb

Định nghĩa tại dòng 287 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 280 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 291 của file bt_hf_client.h .

bthf_client_last_voice_tag_number_callback Last_voice_tag_number_callback

Định nghĩa tại dòng 292 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 277 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 278 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 276 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 284 của file bt_hf_client.h .

bthf_client_ring_indicion_gọi lại ring_indicion_cb

Định nghĩa tại dòng 293 của file bt_hf_client.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(BtHfClientCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 272 của file bt_hf_client.h .

bthf_client_subscriber_info_gọi lại thuê bao_info_cb

Định nghĩa tại dòng 290 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 288 của file bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 275 của file bt_hf_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: