bthf_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

bthf_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hf.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bthf_connection_state_callback kết nối_state_cb
bthf_audio_state_callback âm thanh_state_cb
bthf_vr_cmd_callback vr_cmd_cb
bthf_answer_call_cmd_callback câu trả lời_call_cmd_cb
bthf_hangup_call_cmd_callback gác máy_call_cmd_cb
bthf_volume_cmd_callback khối lượng_cmd_cb
bthf_dial_call_cmd_callback dial_call_cmd_cb
bthf_dtmf_cmd_callback dtmf_cmd_cb
bthf_nrec_cmd_callback nrec_cmd_cb
bthf_wbs_callback wbs_cb
bthf_chld_cmd_callback chld_cmd_cb
bthf_cnum_cmd_callback cnum_cmd_cb
bthf_cind_cmd_callback cind_cmd_cb
bthf_cops_cmd_callback cảnh sát_cmd_cb
bthf_clcc_cmd_callback clcc_cmd_cb
bthf_unknown_at_cmd_callback không rõ_at_cmd_cb
bthf_key_press_cmd_callback key_ép_cmd_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-HF.

Định nghĩa tại dòng 156 của file bt_hf.h .

Tài liệu hiện trường

bthf_answer_call_cmd_callback câu trả lời_call_cmd_cb

Định nghĩa tại dòng 162 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 160 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 169 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 171 của file bt_hf.h .

bthf_clcc_cmd_gọi lại clcc_cmd_cb

Định nghĩa tại dòng 173 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 170 của file bt_hf.h .

bthf_connection_state_callback kết nối_state_cb

Định nghĩa tại dòng 159 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 172 của file bt_hf.h .

bthf_dial_call_cmd_callback quay số_call_cmd_cb

Định nghĩa tại dòng 165 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 166 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 163 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 175 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 167 của file bt_hf.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(BtHfCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 158 của file bt_hf.h .

bthf_unknown_at_cmd_gọi lại không xác định_at_cmd_cb

Định nghĩa tại dòng 174 của file bt_hf.h .

bthf_volume_cmd_gọi lại khối lượng_cmd_cb

Định nghĩa tại dòng 164 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 161 của file bt_hf.h .

Định nghĩa tại dòng 168 của file bt_hf.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_hf.h