btgatt_read_params_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_read_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint16_t xử lý
btgatt_unformatted_value_t giá trị
uint16_t giá trị_loại
uint8_t trạng thái

miêu tả cụ thể

Các tham số cho hoạt động đọc GATT

Định nghĩa tại dòng 44 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

xử lý uint16_t

Định nghĩa tại dòng 46 của file bt_gatt_client.h .

trạng thái uint8_t

Định nghĩa tại dòng 49 của file bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 47 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t value_type

Định nghĩa tại dòng 48 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: