bt_out_of_band_data_t Tham chiếu cấu trúc

bt_out_of_band_data_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

uint8_t c192 [16]
uint8_t r192 [16]
uint8_t c256 [16]
uint8_t r256 [16]
uint8_t sm_tk [16]
uint8_t le_sc_c [16]
uint8_t le_sc_r [16]

miêu tả cụ thể

Dữ liệu Bluetooth Out Of Band để liên kết

Định nghĩa tại dòng 268 của file bluetooth.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t c192[16]

Định nghĩa tại dòng 270 của file bluetooth.h .

uint8_t c256[16]

Định nghĩa tại dòng 272 của file bluetooth.h .

uint8_t le_sc_c[16]

Định nghĩa tại dòng 275 của file bluetooth.h .

uint8_t le_sc_r[16]

Định nghĩa tại dòng 276 của file bluetooth.h .

uint8_t r192[16]

Định nghĩa tại dòng 271 của file bluetooth.h .

uint8_t r256[16]

Định nghĩa tại dòng 273 của file bluetooth.h .

uint8_t sm_tk[16]

Định nghĩa tại dòng 274 của file bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bluetooth.h