bt_os_callouts_t Tham chiếu cấu trúc

bt_os_callouts_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
set_wake_alarm_callout set_wake_alarm
thu được_wake_lock_callout thu được_wake_lock
phát hành_wake_lock_callout phát hành_wake_lock

miêu tả cụ thể

Tập hợp các chức năng mà bluedroid yêu cầu để đặt báo thức và khóa chế độ thức. Cấu trúc này được chuyển vào ngăn xếp thông qua |set_os_callouts| hoạt động trên |bt_interface_t|.

Định nghĩa tại dòng 427 của file bluetooth.h .

Tài liệu hiện trường

thu được_wake_lock_callout thu được_wake_lock

Định nghĩa tại dòng 432 của file bluetooth.h .

phát hành_wake_lock_callout phát hành_wake_lock

Định nghĩa tại dòng 433 của file bluetooth.h .

set_wake_alarm_callout set_wake_alarm

Định nghĩa tại dòng 431 của file bluetooth.h .

kích thước_t kích thước

Định nghĩa tại dòng 429 của file bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bluetooth.h