Tham chiếu cấu trúc boot_control_module

Tham chiếu cấu trúc boot_control_module

#include < boot_control.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung
khoảng trống(* init )(struct boot_control_module *mô-đun)
chưa ký(* getNumberSlots )(struct boot_control_module *mô-đun)
chưa ký(* getCurrentSlot )(struct boot_control_module *mô-đun)
int(* markBootSuccessful )(struct boot_control_module *mô-đun)
int(* setActiveBootSlot )(struct boot_control_module *mô-đun, vị trí không dấu)
int(* setSlotAsUnbootable )(struct boot_control_module *mô-đun, khe cắm không dấu)
int(* isSlotBootable )(struct boot_control_module *mô-đun, vị trí không dấu)
const char *(* getSuffix )(struct boot_control_module *mô-đun, vị trí không dấu)
int(* isSlotMarkedSuccessful )(struct boot_control_module *mô-đun, khe cắm không dấu)
trống * dành riêng [31]

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t , theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 50 của file boot_control.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 51 của file boot_control.h .

unsigned(* getCurrentSlot)(struct boot_control_module *module)

Định nghĩa tại dòng 76 của file boot_control.h .

unsigned(* getNumberSlots)(struct boot_control_module *module)

Định nghĩa tại dòng 64 của file boot_control.h .

const char*(* getSuffix)(struct boot_control_module *mô-đun, vị trí không dấu)

Định nghĩa tại dòng 118 của file boot_control.h .

void(* init)(struct boot_control_module *mô-đun)

Định nghĩa tại dòng 57 của file boot_control.h .

int(* isSlotBootable)(struct boot_control_module *mô-đun, khe cắm không dấu)

Định nghĩa tại dòng 110 của file boot_control.h .

int(* isSlotMarkedSuccessful)(struct boot_control_module *mô-đun, khe cắm không dấu)

Định nghĩa tại dòng 126 của file boot_control.h .

int(* markBootSuccessful)(struct boot_control_module *module)

Định nghĩa tại dòng 84 của file boot_control.h .

void* dành riêng[31]

Định nghĩa tại dòng 128 của file boot_control.h .

int(* setActiveBootSlot)(struct boot_control_module *mô-đun, vị trí không dấu)

Định nghĩa tại dòng 93 của file boot_control.h .

int(* setSlotAsUnbootable)(struct boot_control_module *mô-đun, khe cắm không dấu)

Định nghĩa tại dòng 101 của file boot_control.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: