Tham chiếu cấu trúc bluetooth_device_t

Tham chiếu cấu trúc bluetooth_device_t

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface )()

miêu tả cụ thể

VIỆC CẦN LÀM: Cần thêm API để khám phá dịch vụ, ủy quyền dịch vụ và quản lý kết nối. Ngoài ra cần bổ sung thêm các API để cấu hình thuộc tính của các thiết bị ngoại quan từ xa như tên, UUID, v.v.

Định nghĩa tại dòng 599 của file bluetooth.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 600 của file bluetooth.h .

const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface)()

Định nghĩa tại dòng 601 của file bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bluetooth.h