مرجع ساختار bluetooth_device_t

مرجع ساختار bluetooth_device_t

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface )()

توصیف همراه با جزئیات

TODO: نیاز به افزودن API برای کشف سرویس، مجوز سرویس و مدیریت اتصال. همچنین برای پیکربندی ویژگی‌های دستگاه‌های متصل از راه دور مانند نام، UUID و غیره باید API اضافه کنید.

تعریف در خط 599 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 600 فایل bluetooth.h .

const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface)()

تعریف در خط 601 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: