Tham chiếu cấu trúc audio_policy_device

Tham chiếu cấu trúc audio_policy_device

#include < audio_policy.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* create_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)
int(* destroy_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 422 của file audio_policy.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Các phương pháp phổ biến của thiết bị chính sách âm thanh. Đây phải là thành viên đầu tiên của audio_policy_device vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền con trỏ hw_device_t tới audio_policy_device trong các ngữ cảnh đã biết hw_device_t tham chiếu đến audio_policy_device .

Định nghĩa tại dòng 429 của file audio_policy.h .

int(* create_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)

Định nghĩa tại dòng 431 của file audio_policy.h .

int(* destroy_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

Định nghĩa tại dòng 436 của file audio_policy.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: