مرجع ساختار audio_policy_device

مرجع ساختار audio_policy_device

#include < audio_policy.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
int(* create_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)
int(* into_audio_policy )(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 422 فایل audio_policy.h .

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

روش های رایج دستگاه خط مشی صوتی. این باید اولین عضو audio_policy_device باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_device_t به یک audio_policy_device ارجاع می‌دهد، نشانگر hw_device_t را به audio_policy_device ارسال می‌کنند.

تعریف در خط 429 فایل audio_policy.h .

int(* create_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy_service_ops *aps_ops, void *service, struct audio_policy **ap)

تعریف در خط 431 فایل audio_policy.h .

int(*struct_audio_policy)(const struct audio_policy_device *device, struct audio_policy *ap)

تعریف در خط 436 فایل audio_policy.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: