Tham chiếu cấu trúc alloc_device_t

Tham chiếu cấu trúc alloc_device_t

#include < gralloc.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* alloc )(struct alloc_device_t *dev, int w, int h, định dạng int, cách sử dụng int, buffer_handle_t *handle, int *stride)
int(* miễn phí )(struct alloc_device_t *dev, bộ xử lý buffer_handle_t)
khoảng trống(* dump )(struct alloc_device_t *dev, char *buff, int buff_len)
trống * dành riêng_proc [7]

miêu tả cụ thể

Mọi cấu trúc dữ liệu của thiết bị phải bắt đầu bằng hw_device_t , theo sau là các thuộc tính và phương thức công khai cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 326 của file gralloc.h .

Tài liệu hiện trường

int(* alloc)(struct alloc_device_t *dev, int w, int h, định dạng int, cách sử dụng int, buffer_handle_t *handle, int *stride)

Định nghĩa tại dòng 343 của file gralloc.h .

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 327 của file gralloc.h .

void(* dump)(struct alloc_device_t *dev, char *buff, int buff_len)

Định nghĩa tại dòng 364 của file gralloc.h .

int(* free)(struct alloc_device_t *dev, bộ xử lý buffer_handle_t)

Định nghĩa tại dòng 357 của file gralloc.h .

void* dành riêng_proc[7]

Định nghĩa tại dòng 366 của file gralloc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gralloc.h