alloc_device_t مرجع ساختار

alloc_device_t مرجع ساختار

#include < gralloc.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
int(* alloc )(struct alloc_device_t *dev, int w, int h, int format, int usage, buffer_handle_t *handle, int *stride)
int(* رایگان )(struct alloc_device_t *dev, buffer_handle_t handle)
خالی(* dump )(struct alloc_device_t *dev, char *buff, int buff_len)
خالی * Reserved_proc [7]

توصیف همراه با جزئیات

هر ساختار داده دستگاه باید با hw_device_t و سپس متدها و ویژگی های عمومی خاص ماژول شروع شود.

تعریف در خط 326 فایل gralloc.h .

مستندات میدانی

int(* alloc)(struct alloc_device_t *dev, int w, int h, int format, int usage, buffer_handle_t *handle, int *stride)

تعریف در خط 343 فایل gralloc.h .

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 327 فایل gralloc.h .

void(* dump)(struct alloc_device_t *dev, char *buff, int buff_len)

تعریف در خط 364 فایل gralloc.h .

int(* free)(struct alloc_device_t *dev, buffer_handle_t handle)

تعریف در خط 357 فایل gralloc.h .

void* reserved_proc[7]

تعریف در خط 366 فایل gralloc.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gralloc.h