Hoạt động_recognition_module Tham chiếu cấu trúc

Hoạt động_recognition_module Tham chiếu cấu trúc

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung
int(* get_supported_activities_list )(cấu trúc hoạt động_recognition_module *mô-đun, char const *const **activity_list)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 123 của file hoạt động_recognition.h .

Tài liệu hiện trường

Các phương pháp chung của module nhận dạng hoạt động. Đây phải là thành viên đầu tiên của hoạt động_recognition_module vì người dùng cấu trúc này sẽ chuyển một con trỏ hw_module_t tới hoạt động_recognition_module trong các bối cảnh đã biết hw_module_t tham chiếu đến một hoạt động_recognition_module .

Định nghĩa tại dòng 130 của file hoạt động_recognition.h .

int(* get_supported_activities_list)(struct active_recognition_module *module, char const *const **activity_list)

Định nghĩa tại dòng 139 của file hoạt động_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: