مرجع ساختار activity_recognition_device

مرجع ساختار activity_recognition_device

#include < activity_recognition.h >

فیلدهای داده

hw_device_t مشترک
خالی(* register_activity_callback )(const struct activity_recognition_device *dev, const activity_recognition_callback_procs_t *callback)
int(* enable_activity_event )(const struct activity_recognition_device *dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type, int64_t max_batch_report_latency_ns)
int(* disable_activity_event )(const struct activity_recognition_device *dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type)
int(* flush )(const struct activity_recognition_device *dev)
خالی(* Reserved_procs [16-4])(باطل)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 154 فایل activity_recognition.h .

مستندات میدانی

hw_device_t رایج است

روش های رایج دستگاه تشخیص فعالیت این باید اولین عضو Activity_recognition_device باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه هایی که مشخص است hw_device_t به یک activity_recognition_device ارجاع می دهد hw_device_t را به نشانگر activity_recognition_device ارسال می کند.

تعریف در خط 161 فایل activity_recognition.h .

int(* disable_activity_event)(const struct activity_recognition_device *dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type)

تعریف در خط 214 فایل activity_recognition.h .

int(* enable_activity_event)(const struct activity_recognition_device *dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type, int64_t max_batch_report_latency_ns)

تعریف در خط 207 فایل activity_recognition.h .

int(* flush)(const struct activity_recognition_device *dev)

تعریف در خط 225 فایل activity_recognition.h .

void(* register_activity_callback)(const struct activity_recognition_device *dev, const activity_recognition_callback_procs_t *callback)

تعریف در خط 167 فایل activity_recognition.h .

void(* reserved_procs[16 - 4])(void)

تعریف در خط 228 فایل activity_recognition.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: