Hoạt động_recognition_callback_procs Tham chiếu cấu trúc

Hoạt động_recognition_callback_procs Tham chiếu cấu trúc

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

khoảng trống(* hoạt động_callback )(const struct hoạt động_recognition_callback_procs *procs, const hoạt động_event_t *sự kiện, số int)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 145 của file hoạt động_recognition.h .

Tài liệu hiện trường

void(* hoạt động_callback)(const struct hoạt động_recognition_callback_procs *procs, const hoạt động_event_t *sự kiện, số int)

Định nghĩa tại dòng 150 của file hoạt động_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
,

Hoạt động_recognition_callback_procs Tham chiếu cấu trúc

Hoạt động_recognition_callback_procs Tham chiếu cấu trúc

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

khoảng trống(* hoạt động_callback )(const struct hoạt động_recognition_callback_procs *procs, const hoạt động_event_t *sự kiện, số int)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 145 của file hoạt động_recognition.h .

Tài liệu hiện trường

void(* hoạt động_callback)(const struct hoạt động_recognition_callback_procs *procs, const hoạt động_event_t *sự kiện, số int)

Định nghĩa tại dòng 150 của file hoạt động_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
,

Hoạt động_recognition_callback_procs Tham chiếu cấu trúc

Hoạt động_recognition_callback_procs Tham chiếu cấu trúc

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

khoảng trống(* hoạt động_callback )(const struct hoạt động_recognition_callback_procs *procs, const hoạt động_event_t *sự kiện, số int)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 145 của file hoạt động_recognition.h .

Tài liệu hiện trường

void(* hoạt động_callback)(const struct hoạt động_recognition_callback_procs *procs, const hoạt động_event_t *sự kiện, số int)

Định nghĩa tại dòng 150 của file hoạt động_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: