Tham chiếu cấu trúc activity_event

Tham chiếu cấu trúc activity_event

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

uint32_t loại sự kiện
uint32_t Hoạt động
int64_t dấu thời gian
int32_t dành riêng [4]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 106 của tệp activity_recognition.h .

Tài liệu thực địa

hoạt động uint32_t

Định nghĩa ở dòng 114 của tệp activity_recognition.h .

uint32_t event_type

Định nghĩa ở dòng 108 của tệp activity_recognition.h .

int32_t dành riêng [4]

Định nghĩa ở dòng 120 của tệp activity_recognition.h .

dấu thời gian int64_t

Định nghĩa ở dòng 117 của tệp activity_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: