مرجع ساختار GpsXtraInterface

مرجع ساختار GpsXtraInterface

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
int(* init )( GpsXtraCallbacks *Callbacks)
int(* inject_xtra_data )(char *data، int length)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی از XTRA.

تعریف در خط 858 فایل gps.h.

مستندات میدانی

int(* init)( GpsXtraCallbacks *Callbacks)

رابط XTRA را باز می کند و روال های برگشت تماس را برای اجرای این رابط فراهم می کند.

تعریف در خط 865 فایل gps.h.

int(* inject_xtra_data)(char *data، int length)

داده های XTRA را به GPS تزریق می کند.

تعریف در خط 867 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم به sizeof (GpsXtraInterface)

تعریف در خط 860 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h