مرجع ساختار GpsXtraCallbacks

مرجع ساختار GpsXtraCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_xtra_download_request download_request_cb
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار پاسخ به تماس برای رابط XTRA.

تعریف در خط 852 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 854 فایل gps.h.

gps_xtra_download_request download_request_cb

تعریف در خط 853 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h