Tham chiếu cấu trúc GpsStatus

Tham chiếu cấu trúc GpsStatus

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
Giá trị trạng thái Gps trạng thái

miêu tả cụ thể

Đại diện cho trạng thái.

Định nghĩa tại dòng 551 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsStatus)

Định nghĩa tại dòng 553 của file gps.h.

Trạng thái GpsStatusValue

Định nghĩa tại dòng 554 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h