Tham chiếu cấu trúc giao diện GpsNi

Tham chiếu cấu trúc giao diện GpsNi

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
khoảng trống(* init )( GpsNiCallbacks *gọi lại)
khoảng trống(* phản hồi )(int notif_id, GpsUserResponseType user_response)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ do Mạng khởi tạo (NI).

Định nghĩa tại dòng 1106 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

void(* init)( GpsNiCallbacks *gọi lại)

Đăng ký các cuộc gọi lại để HAL sử dụng.

Định nghĩa tại dòng 1112 của file gps.h.

void(* reply)(int notif_id, GpsUserResponseType user_response)

Gửi phản hồi tới HAL.

Định nghĩa tại dòng 1115 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsNiInterface)

Định nghĩa tại dòng 1109 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h